ผู้ดูแลระบบ

จำนวนการชมเว็บ

011343
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
43
519
569
11343

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร


นายศุภชัย ชัยรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 


นางสาวดี ดวงดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


นางสาวคนงาม จริงจริง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

นายขาว ผิวขาว 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

 

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๙๖๓ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด ๔,๘๑๐ คน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนประชากรเท่ากับ ๑ ต่อ ๙๖๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙๐ คน รับผิดชอบเฉลี่ย ๑ ต่อ ๑๑ หลังคาเรือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหนองพอก อยู่ห่างจากอำเภอหนองพอก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ๙๖๒ หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่ง

การคมนาคม

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เส้นทางหลัก คือ

เส้นทาง หนองพอก - เมยดี ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

เส้นทาง เมยวดี - โพนทอง - ร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร

การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ เป็นทางลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลูกรังเป็นบางช่วง

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและ ลมแรง พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบและสูงสลับกันไป ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาว มีอ่างเก็บน้ำ เหมาะที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สภาพเศรษฐกิจ /อาชีพ

เศรษฐกิจ ประชากรในเขตตำบลภูเขาทอง ส่วนมากประกอบอาชีพหลักคือ การทำนา รองลงมาทำไร่ พืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ยูคาลิปตัส นอกจากนี้เกษตรกรมีการเพาะพันธุ์ไม้ไว้จำหน่ายและรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจพันธุ์ไม้ตำบลภูเขาทอง และมีการทำการเกษตรแบบยังชีพภายในครอบครัว

นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ประชากรประมาณ ๑ % เดินทางไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองใหญ่ๆ

หมวด: เครือข่ายบริการสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.