นิเทศ ผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข รอบที่ 1

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30– 12.00 น. นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ คปสอ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.พิเชษฐ พันธุมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมยวดี นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์ สาธารณสุขอำเภอเมยวดี พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมยวดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จากนั้น เวลา 13.00-15.30 น. คณะกรรมการฯ ลงนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี โดยมีนายเมธาสิทธิ์ บุญบุ้งทอง ผอ.รพ.สต.ชมสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.

ขอบคุณเครดิตภาพจากคณะกรรมการนิเทศงานฯ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.