ผู้ดูแลระบบ

จำนวนการชมเว็บ

001900
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
26
124
1054
1900

ITA 2563

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 - EB4 ดังนี้


EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.