ผู้ดูแลระบบ

จำนวนการชมเว็บ

011344
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
44
520
570
11344

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


ประชาชนอำเภอเมยวดีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ปี 2560-2564

 


พันธกิจ
กำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับอำเภอแบบบูรณาการ
พัฒนาและจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมทั้งระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.